Кипрский флагCY +357-96-38-39-40      Российский флагRU +7 965 2 38-39-40      Украинский флагUA +38-073-738-39-40     WhatsApp WhatsApp     Messenger Messenger     Отправить сообщение Сообщение     email 24glo.ru@gmail.com

Перевод на эстонский и переводчики с эстонского

Нужен перевод с русского или английского на эстонский язык и переводчики с эстонского языка на русский или английский?

Флаг ЭстонииФлаг ВеликобританииФлаг России
Эстонский язык (eesti keel) - официальный язык Эстонии.

Заказать перевод с английского или русского на эстонский или с эстонского на английский или русский онлайн

задать вопрос

Как перевести документы (сертификаты, свидетельства) с английского или русского на эстонский?

Мы переводим любой документ, выданный в любой стране, и любой документ на английском или русском языке.

Заверение перевода с английского или русского на эстонский и с эстонского на английский или русский

Мы заверяем перевод печатью нашей компании. Такое заверение обычно принимается в Евросоюзе, в России, а также в других странах и их посольствах и консульствах.
Также можем заверить перевод нотариально или в суде и поставить Аффидавит.
Мы также можем поставить на переводе АпостильАпостиль или легализовать для любой страны

Стоимость и сроки перевода с английского или русского на эстонский и с эстонского на английский или русский

Переводы с разных языков на Кипре
Информация о ценах и сроках

Перевод свидетельства о рождении с эстонского на английский язык.EESTI VABARIIK
SÜNNITUNNISTUS
eesnimed
perekonnanimi
isikukood
on sündinud
septembril kahe tuhande esimesel
aastal (2001 a)
sünnikoht TALLINN
Isa
on kodanik
Ema
Sünniakti koostanud asutus:
TALLINNA PEREKONNASEISUAMET
kuupäeu
oktoobri
akt nr
Välja antud
Pitser
perekonnaseisuametnik
spetsialist
translation from Estonian to English
Republic of Estonia
(Coat of arms of the Republic of Estonia)
BIRTH CERTIFICATE
(first name)
(surname)
personal identification code
was born on September, two thousand
place of birth TALLINN
Father: (first name)
(surname)
personal identification code
citizen of
Mother: (first name)
(surname)
personal identification code
citizen of ESTONIA

Vital Statistics Office: Tallinn Vital Statistics Department
October (date)
act number
Date of issue: October
Vital Statistics Officer (signature) specialist
Stamp

Перевод свидетельства об окончании школы с эстонского на английский язык.EESTI VABARIIK
PÕHIKOOLI
LÕPUTUNNISTUS
(ees- ja perekonnanimi)
isikukood
on lõpetanud
Tallinna linna
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis põhikooli

õppenõukogu otsusega nr
juunil

direktor
Õppenõukogu sekretär
Õppenõukogu liikmed
translation from Estonian to English

Republic of Estonia
(Coat of arms of the Republic of Estonia)
BASIC SCHOOL GRADUATION CERTIFICATE
(first and last name)
personal identification code
graduated from the school of Tallinn city
Tallinn Center Russian basic school and upper secondary school
by the decision of the Study Council no
Director (signature)
Secretary of the Study Council (signature)
Members of the Study Council (signature)
(signature)
(signature)
(stamp of the school)

Перевод приложения к свидетельству об окончании школы с эстонского на английский язык.

HINNETELEHT
Lõputunnistuse
juurde
isikukood

õppis põhikooli riikliku õppekava järgi
Õppekeel: vene
Õppimise ajal hinnati tema teadmisi ja oskusi alljärgevalt
Kohustuslikud ained:
Hinne
hea
väga hea
rahuldav

Vene keel
Kirjandus
Eesti keel teise keelena
A-võõrkeel (inglise)
Matemaatika
Loodusõpetus
Geograafia
Bioloogia
Füüsika
Keemia
Ajalugu
Inimeseõpetus
Ühiskonnaõpetus
Muusika
Kunst
Tõõõpetus
Kehaline kasvatus
Tehnoloogiaõpetus
Loovtõõ:
Lõpueksamid:
Eesti keel teise keelena
Matemaatika
Inglise keel

Hinneteleht on välja antud

õppenõukogu otsusel aastal

Põhikooli riiklik õppekava vastab Eesti kvalifikatsiooniraamistiku ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemele 2
translation from Estonian to English
REPORT on the RESULTS
Graduation certificate number of
personal identification code
studied basic education according to the national curriculum
Language of instruction: Russian
During her studies, her knowledge and skills were evaluated underneath:
Mandatory subjects:
Grade
Russian language
Literature
Estonian as a second language
A-foreign language (English)
Mathematics
Natural science
Geography
Biology
Physics
Chemistry
History
Human science
Social Studies
Music
Art
Teaching
Physical education
Technology education
Creative Work:
Final Exams:
Grade
Estonian as a second language
Mathematics
English
The rating sheet has been issued Tallinn Center Russian basic school and upper secondary school
The decision of the Study Council of the year
Director (signature)
Secretary of the Study Council (signature)

The basic curriculum of the basic school corresponds to the Estonian qualifications framework and the European Qualifications Framework level 2

Онлайн услугиКонтакты
Copyright © 24GLO LTD ® 2004-2024. All rights reserved.